JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Henriette Lund Skyberg

06.01.2023
06.01.2023 11:40
«Boundaries, teamwork dynamics and power: Conceptualising central aspects of interprofessionalism in health and social care». 

Henriette Lund Skyberg disputerte ved OsloMet i 2022 med avhandlingen «Boundaries, teamwork dynamics and power: Conceptualising central aspects of interprofessionalism in health and social care». 

Privat

Med utgangspunkt i tjenesteområdet psykisk helse og rus undersøker denne avhandlingen hvordan profesjonsutøvere med ulik helse- og sosialfaglig bakgrunn jobber sammen som et team, og hvordan vi kan konseptualisere sentrale aspekter ved interprofesjonelt teamarbeid.

Generelt kan vi si at interprofesjonelt teamarbeid er vellykket når hvert enkelt teammedlem har en definert rolle og utfører den med stor presisjon, samtidig som de forstår og respekterer rollen og bidraget til de andre. Denne typen samarbeid kan være utfordrende, og krever høy grad av kunnskap og fleksibilitet fra de profesjonelle som er ansatt i tjenestene.

Pasienter innen rus og psykisk helse har ofte sammensatte utfordringer med dårlig somatisk helse, psykiske lidelser, rusavhengighet, dårlig økonomi og mangel på egnet bolig. For å oppnå tilstrekkelige helse- og sosialtjenester for denne gruppen er man avhengig av at profesjonsutøvere med ulik kunnskap og kompetanse jobber sammen.

Mye forskning på interprofesjonelt teamarbeid har satt søkelys på den sosiale dynamikken som oppstår mellom profesjonsutøvere som et viktig premiss for vellykket samarbeid. Inspirert av denne litteraturen, utforsker denne avhandlingen sosiale faktorer som kan ha påvirkning på interprofesjonell interaksjon.

Avhandlingen er basert på en etnografisk studie. Datamaterialet består av 14 sesjoner med deltakende observasjon og 18 dybdeintervjuer med helse- og sosialfagarbeidere.

Analysen av datamaterialet viser at interprofesjonelt teamarbeid i stor grad dreier seg om aspekter som profesjonelle grenser og roller, indre teamdynamikk og maktstrukturer. Sammenlignet med mye tidligere forskning som går i dybden med de individuelle aspektene, går denne avhandlingen ut i bredden ved å sammenstille ulike analytiske konsepter og perspektiver. Avhandlingen består av tre forskningsartikler.

I den første artikkelen diskuteres ulike logikker for profesjonelle grenser og roller. Begrepet logikk referer til resonnementer om hvordan den sosiale verden fungerer. Ved å utforske litteraturen på feltet, argumenterer artikkelen for tre logikker som er synliggjort i tidligere studier.

Avhandlingens andre artikkel retter fokus mot indre teamdynamikker og hvordan teammedlemmer med ulik profesjonsfaglig bakgrunn forholder seg til hverandre. For eksempel peker studiets resultater på diversitet i profesjonell kompetanse og den friksjonen dette skaper som et viktig grunnlag for at interprofesjonelt teamarbeid skal nå sitt fulle potensial. For at slik friksjon ikke skal ende i ødeleggende konflikt, er det viktig med harmoniserende elementer som tillit og respekt mellom teammedlemmer.

I avhandlingens tredje artikkel utforskes maktstrukturene som ligger i interprofesjonelt helse- og sosialarbeid. Mye forskningslitteratur på feltet diskuterer hvordan interprofesjonelt teamarbeid på den ene siden har et potensial til både å skape et skifte mot et mer egalitært samspill mellom profesjonsutøverne, men på den andre siden bidrar til opprettholdelse av hierarkiske maktstrukturer. Med utgangspunkt i et mulig misforhold mellom hva folk sier og hva folk gjør formulerer artikkelen en modell basert på spenningen mellom egalitære og hierarkiske teamidealer.

06.01.2023
06.01.2023 11:40