" />

Leder

En ny hverdag

05.06.2020
19.04.2022 13:03

Våren 2020 har vi alle erfart en mye mer digital hverdag enn vanlig. Hvordan påvirker den oss alle, og hvordan oppleves den for ulike grupper i samfunnet?

En artikkel om hvordan mødre med migrasjonsbakgrunn opplever en digital hverdag har fått spesiell aktualitet. Studien til Heidi Esma Dahl Bønnhoff er foretatt lenge før koronapandemien. Manglende digital kompetanse og norskkunnskaper skaper problemer med kontakten med barnehager, skole og fritidsaktiviteter som i økende grad kommuniserer digitalt.

Den neste artikkelen er også ekstra aktuell i forbindelse med pandemien. Omfattende bruk av kort deltid truer tjenester til psykisk utviklingshemmede skriver Karl Elling Ellingsen, Marit Selfors Isaksen og Dirk Lungwitz. En stor belastning for brukere til vanlig, men spesielt kritisk nå på grunn av økt smitterisiko når mange personer er involvert i omsorgen. Forfatterne dokumenterer i tillegg at kvaliteten i tjenestene er truet av mangel på ansatte med relevant faglig utdanning og kompetanse.

Har personer med utviklingshemming mulighet til selvbestemmelse? Line Melbøe, Ingrid Fylling og Gunn Elin Fedreheim har spurt utviklingshemmede hvordan de opplever muligheten til å ta egne valg.

Artikkelen til Kristina Hoydal, Inger Marie Lid og Hilde Thygesen handler om muligheter til selvbestemmelse i forskning. Etiske dilemmaer oppstår når mennesker med nedsatt kognitiv funksjonsevne skal samtykke til deltakelse i forskning. Samtidig er forskning viktig for å få kunnskap om situasjonen for personer i bofellesskap med omfattende behov for tjenester.

Medforskning, at barnevernsforeldre, fagpersoner og forskere forsker sammen, er tema for Ellen Syrstads artikkel fra et forskningsprosjekt om familievernets oppfølging av foreldre etter omsorgsovertakelse. Syrstad drøfter kritisk hvordan deltakernes ulike perspektiver gir økt kunnskap og innsikt, men også hvordan ulik bakgrunn og interesser skaper utfordringer.

På sporet av kvalitet i saksbehandlingen av sosialhjelpssaker ved Nav- kontor er tittelen på artikkelen til Tina Billbo, Trine Løvold Syversen og Liv Johanne Solheim. Forfatterne dokumenterer hvordan kvalitet i saksbehandlingen er avhengig av kontorenes størrelse, formell sosialfaglig kompetanse, organisering og ikke minst av ledelse som forstår og prioriterer saksområdet økonomisk sosialhjelp.

Det er tallene som teller for å håndtere komplekse problemer i politikkutforming, skriver Birgit Nordtug og Per Are Løkke i sin debattartikkel. Forfatterne mener unges psykiske helse er for mangfoldig og omskiftelig til å tallfestes i enkel statistikk. De bruker Ungdata som eksempel på forskning som gir et bilde av at dagens ungdom har dårlig psykisk helse, et bilde som ukritisk «vandrer videre» og danner grunnlag for politikkutforming.

På nettsiden til Fontene forskning finner du nå en ny artikkel: Selvbestemmelse som gave, om selvbestemmelse for psykisk utviklingshemmede i bofellesskap av Hilde Guddingsmo. Nye artikler, bokanmeldelser og nytt fra forskning publiseres løpende på nett. Les alle årganger av Fontene forskning på fonteneforskning.no.

Sissel Seim,fagredaktør

05.06.2020
19.04.2022 13:03