JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Disputas

Cecilie Sudland

19.06.2023
19.06.2023 14:19

Cecilie Sudland disputerte ved OsloMet 8. februar 2023 med avhandlingen «Hva gjør vi nå? Alvorlige foreldrekonfliktsaker i barnevernet».

Norske myndigheter legger til grunn at alvorlige foreldrekonflikter mellom separerte og fraskilte foreldre kan være skadelig for barns helse og utvikling. Barnevernet har de siste årene fått økt ansvar for å bistå familiene, noe det knytter seg mange utfordringer og dilemmaer til. Dette settes i sammenheng med at barnevernets arbeid foregår i en juridisk gråsone mellom barnevernloven og barneloven, noe som gjør at grensen mellom barnevernet og familievernet kan være uklar.

Privat

Avhandlingen søker å utforske, med utgangspunkt i barnevernsarbeidernes perspektiv, hvordan sakene utfordrer barnevernets oppgaver når de skal undersøke og vurdere barnets omsorgssituasjon og ta avgjørelser om hvordan familiene kan hjelpes. Den overordnede problemstillingen er: På hvilke måter utfordrer alvorlige foreldrekonflikter barnevernsarbeideres forståelser av barnevernets ansvarsfelt og oppgaver?

Studien bygger på kvalitative intervjuer med 31 barnevernsarbeidere. Den er forankret i et sosialkonstruktivistisk vitenskapsteoretisk perspektiv der alvorlige foreldrekonflikter og omsorgssvikt blir forstått som sosiale fenomener som gis forskjellig betydning i ulike sosiale kontekster. Barnevernsarbeidernes vurderinger forstås som en aktiv konstruksjonsprosess der de, basert på faglig kunnskap og samfunnets normer og verdier, trekker grenser mellom skadelige og ikke-skadelige oppvekstbetingelser.

Avhandlingens funn er presentert i tre artikler. Den første artikkelen tar for seg barnevernets tiltaksarbeid og hvilke utfordringer de møter. Analysen får fram at barnevernet setter inn omfattende hjelpetiltak for å bistå familiene, men at foreldrene, sett med barnevernsarbeidernes øyne, ikke klarer å dra nytte av hjelpetiltakene som barnevernet har til rådighet. Dette settes av barnevernsarbeiderne i sammenheng med at foreldrene befinner seg i fastlåste handlingsmønstre, og at de av ulike grunner har stor motstand mot endring. Analysen får videre fram at barnevernsarbeiderne føler seg trukket inn i foreldrenes konflikter og at de opplever arbeidet som følelsesmessig krevende. Samlet viser analysen at alvorlige foreldrekonfliktsaker utfordrer sentrale prinsipper for sosialfaglig praksis, barnevernets rammebetingelser og barnevernsarbeidernes handlingsrom.

Den andre artikkelen belyser barnevernets skjønnsmessige vurderinger av barnets omsorgssituasjon. Den viser at familier med alvorlige foreldrekonflikter utfordrer barnevernets forståelser av hva som er skadelige oppvekstbetingelser for barn. Dette gjelder særlig i saker der konflikten i seg selv er beskrevet som den primære bekymringen. Deres arbeid kompliseres ytterligere av at det er et uklart skille mellom skadelig foreldrepraksis og dårlig men ikke skadelig foreldrepraksis fordi foreldrene, slik barnevernsarbeiderne erfarer det, kan framstå som ressurssterke personer som følger opp barnet praktisk og materielt. Til sammen ser disse forholdene ut til å skape en tvetydig vurderingssituasjon som gjør det vanskelig for barnevernet å avgjøre hvor mye konflikt et barn kan tåle før barnevernet burde gripe inn med mer inngripende tiltak for å skjerme barnet mot konfliktene.

Analysene viser at ansattes faglige autoritet blir spesielt utfordret i skjæringspunktet mellom det som betegnes som velferdsbarnevernet, som omhandler hjelpetiltak for å bedre barns situasjon, og kjernebarnevernet, som dreier seg om å beskytte dem fra omsorgssvikt. Loven stiller strengere krav til barnevernets inngripen ved omsorgsplasseringer enn ved hjelpetiltak. Dette innebærer at barnevernet må ha sterke faglige argumenter, noe analysen viser at barnevernsarbeiderne opplever at de ikke har. For å støtte barnevernsarbeidere i deres vurderinger kan det se ut som at barnevernet trenger mer kunnskap om hvordan foreldres konflikter kan forstås opp mot emosjonell omsorgssvikt.

Den tredje artikkelen utforsker hvordan barnevernets undersøkelsespraksis blir utfordret. Det ser ut til å henge sammen med at familiene i liten grad har vært i kontakt med hjelpeapparatet i forkant av bruddet. Familiens begrensede kontakt med hjelpeapparatet fører trolig til at barnevernet ikke får innhentet tilstrekkelig informasjon om familiene og barnets situasjon. I tillegg har foreldrene motstridende og troverdige fortellinger om hvordan konfliktene oppsto. Summen av disse forholdene gjør at barnevernets undersøkelsespraksis blir utfordret, og for å håndtere denne krevende situasjonen forsøker noen barnevernsarbeidere å bruke barnet som informant og kilde til informasjon. Imidlertid erfarer de at mange av barna befinner seg i en lojalitetskonflikt mellom foreldrene, og at de sier lite til barnevernet.

Samlet sett viser avhandlingen at det i liten grad stilles spørsmål ved hvorvidt sakene hører innunder barnevernets ansvarsfelt og at det åpnes undersøkelser som ofte ser ut til å føre til hjelpetiltak. Samtidig viser studien at alvorlige foreldrekonflikter representerer en tvetydig sakskategori som skaper usikkerhet omkring hva som skal innlemmes i barnevernets tilnærminger for å styrke foreldrenes foreldrefunksjon. Mye tyder på at barnevernsarbeiderne skiller mellom foreldreskapet og foreldrenes ekteskapelige problemer, og at de ikke anser det som barnevernets oppgave å snakke med foreldrene om deres vanskelige forhold til hverandre.

Familier med alvorlige foreldrekonflikter representerer en sammensatt gruppe som trenger ulike former for hjelp, og studien får fram at det trengs ytterligere samarbeid mellom barnevernet, familievernet og andre instanser som fastlegen og sakkyndige psykologer for å gi familiene et helhetlig hjelpetilbud. 

Epostadresse: cecilie.sudland@vid.no

19.06.2023
19.06.2023 14:19