JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bokanmeldelse

Anbefales alle med interesse for affekt og kognisjon

Universitetsforlaget

05.06.2020
21.08.2023 17:00

Anmeldt avGunn Astrid Baugerud

Førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, OsloMet – Storbyuniversitetet

Om boka

Elisabeth Norman: Affekt og Kognisjon, Universitetsforlaget 2019, ISBN 9788 215028910

Forholdet mellom affekt og kognisjon er et interessant og dagsaktuelt tema innenfor psykologifaget. En innføringsbok på norsk i et slikt komplekst fagfelt representerer noe nytt og imøteses med forventninger og spenning. Lesere blir ikke skuffet. Boka og tematikken fyller et tomrom i litteraturen og er et viktig bidrag i kunnskapstilførselen når det gjelder hvordan følelser påvirker våre måter å tenke, huske, lære å ta beslutninger på. Norman redegjør i boken for hvordan psykologifaget har gitt viktig kunnskap om hvordan menneskers vurderinger påvirkes og styres av våre følelser og hvordan dette kan bidra til relativt irrasjonelle beslutninger.

Denne boka søker å gi en oversikt over et fagområde. Den den introduserer en rekke sentrale begreper, ulike faglige perspektiver og rammeverk presentert ved ulike teorier og relevant empiri. Forfatteren beskriver hvordan affekt kan påvirke våre beslutninger, og hvordan kjennskap til ulike kognitive mekanismer kan hjelpe oss til å regulere affekt. Dette er sentrale faglige problemstillinger og vanlige dilemmaer innenfor den beslutningspsykologiske litteraturen.

NORMAN SKRIVER at boka er relevant for profesjonsstudenter i psykologi og praktikere som psykologer, lærere og økonomer. Den er også relevant for masterstudenter i psykologi, sosialt arbeid og barnevern, og kanskje i enda større grad enn for lærere for ansatte innenfor barnevernet. Sistnevnte gruppe representerer et fagfelt som innebærer svært komplekse og krevende omsorgsvurderinger, og de ansatte tar ofte beslutninger som innebærer sterkt emosjonelt innhold. Her vil mer kunnskap om betydningen av affekt i vurderingene av ulike beslutningsalternativer kunne være et nyttig bidrag. Denne boka kan bidra til dette.

Boka er velskrevet når det gjelder form, innhold og konsistens. Hvert kapittel er bygget opp i en logisk og leservennlig form. Språk og overskrifter flyter godt selv om innholdet preges av til dels mange vanskelige begreper. Boka presenterer ulike teorier, modeller og empiri som diskuteres og settes opp mot hverandre. Dette viser spennet i litteraturen som presenteres og er med på å øke forståelsen for kompleksiteten i fagfeltet.

Forfatteren presenterer vignetter gjennom hele boka for å tydeliggjøre og illustrere budskapet i hvert kapittel. Mange av eksemplene relaterer seg til studenters hverdagsliv. Dette fungerer bra og vil nok for de fleste studenter føre til at de kan relatere seg til det komplekse og teoretiske innholdet i hvert kapittel. Men boka er, som nevnt, også ment for ulike yrkesgrupper. Den kunne hatt med eksempler som relaterte seg til praktisk arbeid hvor affekt kan komme til å styre kritiske beslutninger som tas.

De pedagogiske virkemidlene som øvingsoppgaver og refleksjonsoppgaver fungerer fint i etterkant av hvert kapittel gjennom hele boka. Dette tvinger leserne til å gjeninnhente informasjon de akkurat har lest, og vil dermed øke sannsynligheten for at den huskes bedre. I tillegg testes leserens forståelse for innholdet fortløpende ved hjelp av refleksjonsoppgaver.

INNHOLDSMESSIG TAR BOKA for seg en rekke komplekse fenomener knyttet til affekt og beslutningstaking. Dette kan til tider bli litt overveldende, men på den annen side illustrerer boka nettopp hvor omfattende fagområdet affekt er innenfor den kognitive psykologien, og gir viktige bidrag til hvordan vi kan forstå følelsers innvirkning på tanker og handlinger. I noen av kapitlene blir det aktuelle temaet beskrevet mindre i dybden, noe som også påpekes av forfatteren. Imidlertid er relevant litteratur oppgitt, og den interesserte leser kan selv forfølge temaet videre.

Det er bra at boka innledningsvis også beskriver utfordringen med manipulasjon av affekt, humør og utfordringer med å måle affektive tilstander.

Forfatteren tar også for seg den berømte to-spor-modellen knyttet til beslutningstaking. Enkelt sagt går denne modellen ut på at vi har to ulike måter å tenke på, enten fort eller langsomt. I henhold til den verdenskjente psykologen Kahneman består det raske systemet av automatisk og hurtig tenkning hvor vi bruker liten anstrengelse når vi resonnerer rundt noe. Tenkningen skjer ubevisst og krever liten kognitiv kapasitet. Det langsomme systemet er mer analytisk, og det er dette tar vi i bruk når vi står overfor mer anstrengende mentale aktiviteter som krever oppmerksomhet og bevissthet. Modellen til Kahneman har fått gjennomslag langt utover den tradisjonelle leserskaren innenfor dette forskningsfeltet. Det er derfor interessant og opplysende for oss som ikke har dybdekunnskap på denne forskningen, å lese Normanns beskrivelse av at andre forskere innenfor feltet har vært kritiske og pekt på svakheter i modellen når det gjelder ens syn på intuisjon og bevissthet innenfor beslutningstaking.

FORFATTEREN gjennomgår be-tydningen av affekt på individuelle sosiale vurderinger og beslutninger. For egen del hadde jeg funnet det interessant om forfatteren også hadde skrevet noe om affekt og dens betydning på beslutninger i en gruppekontekst. Temaet er en del av de kognitive vurderingen innenfor det sosialpsykologiske området og ville antagelig ha vært litt på siden av bokas hovedfokus. Men det kunne vært fint å vite noe om hvordan affekt for eksempel kan påvirke allokering av ressurser og innflytelsen av «affektinfusion» også i en gruppesetting.

Alt i alt er dette en bok som absolutt fortjener å blir lest av alle som er interessert i temaet affekt og kognisjon. Boka framstår gjennomarbeidet, og forfatteren refererer relevant litteratur som er sentral på fagområdet. Det er åpenbart at forfatteren kjenner forskningsfeltet affekt og kognisjon svært godt. Boka er et nytt og flott bidrag inn i dette fagområdet som vil være nyttig for studenter så vel som praktikere som vil lære seg noe om dette komplekse temaet innenfor den kognitive psykologien.

05.06.2020
21.08.2023 17:00